รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม APBC Technique Manual Therapy in Thailand Pelvis & SI J ครั้งที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล สถานที่ทำงาน
1  คุณกิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
2  คุณพิทวัส แก้ววิเศษ  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
3  คุณบุณฑิตา สุพรรณราช  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
4  คุณวรรณฤทัย วิมูลชาติ  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
5  คุณกิตติธัช ฉัตรกาญจนากูล  P&B คลินิกกายภาพบำบัด
6  คุณปริยานุช พงษ์ตาสม  กายารักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด
7  คุณชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
8  คุณวิศรุต  ทิพย์อ้าย  โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
9  คุณสันติภาพ พรพิทักษ์สิทธิ์   กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
10  คุณนันทา แซ่อึ้ง  ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
11  คุณนันท์ อุดมเฉลิมภัทร  กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย
12  คุณธีรนาถ สุขวนาชัยกุล  โรงพยาบาลลาดพร้าว
13  คุณภีรวิทย์ แก้วไชย  ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
14  คุณธัญกนกภร ดีสูงเนิน  เดอะ เวลเนส คลินิกกายภาพบำบัด
15  คุณบุษยาพร โพธิ์ดำ  อุ่นใจ คลินิกกายภาพบำบัด
16  คุณสุพัฒน์ตรา สุนันท์  อุ่นใจ คลินิกกายภาพบำบัด
17  คุณวณิชชา ศรีเอี่ยม  โรงพยาบาลลาดพร้าว
18  คุณอารีวรรณ บุญเดชารักษ์   โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19  คุณอภิชญา วัฒนานุกิจ  บ้านไร่ศิริโชคชัยกายภาพบำบัด
20  คุณช่อผกา แสงหล้า  รพ.สารภี
21

คุณชนม์นิภา  ผ่องสุภา

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์