รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Cervical Spine

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Cervical Spine

ผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ On-Site

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1.  คุณวรรษมน ชัยวิริยะวงศ์  ก. 13421
2.  คุณอุมากร แซ่ลิ้ม  ก. 1687
3.  คุณณัฐรดี เกตุแก้ว  ก. 8236
4.  คุณปรางวลัย พร้อมอิทธิกุล  ก. 13598
5.  คุณธนวัฒน์ ยอดถี  ก. 13943
6.  คุณสุภาวดี ฟองเขียว  ก. 9232
7.  คุณธรรมธร เตชะพิสิษฐ์  ก. 13529
8.  คุณมณีรัตน์ กำปา  ก. 2197
9.  คุณช่อแก้ว พร้าใหญ่  ก.3923
10.  คุณสริตา อุจะรัตน  ก. 11087

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ Online

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1.  คุณศิรดา บริบูรณ์  ก.10436
2.  คุณพงศ์ธร นิยมศรี  ก. 9415
3.  คุณนรนิติ์ นิ่มประสารทรัพย์  ก.10181
4.  คุณชลธิชา อุดมทัศนีย์  ก.1828
5.  คุณพิชาพัทธ์ คล่องแคล่ว  ก.12947
6.  คุณฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ  ก.11254
7.  คุณธัญกนกภร ดีสูงเนิน  ก.6147
8.  คุณชุตินันท์ บุษกร  ก.5449
9.  คุณนิรมล สาตรา   –
10. คุณวรพงศ์ ตรีสิทธิวนิช   ก.6173
11. คุณบุญชัย สุทธิมานะกิจ   ก. 576