รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Lumbar Spine

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Lumbar Spine

ผู้เข้าร่วมอบรมแบบ On-Site

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1.   คุณพัทธนันท์ ทะนันไชย  ก.2765
2.  คุณอุมากร แซ่ลิ้ม  ก.1687
3.  คุณณัฐชยา มิ่งแก้ว  ก.8523
4.  คุณชลธิชา ปุราเส  ก.8402
5.  คุณธนวัฒน์ ยอดถี  ก.13943
6  คุณมณีรัตน์ กำปา  ก 2197
7  คุณชวิศา วศินชัชวาล  ก.10095
8  คุณสิมิลัน อินสว่าง  ก.13051
9  คุณสริตา อุจะรัตน  ก. 11087
10.   คุณณิชร์กาญจน์ วุฒิศักดิ์สกุล   ก.10151
11  คุณวนาพร คำพิละ   ก 8735
12  คุณเรืองรักษ์ อัศราช    ก.8481
13 คุณธนาภรณ์ ศรศักดา   ก.8621

ผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ Online

ลำดับที่ ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1.  คุณศิรดา บริบูรณ์  ก.10436
2.  คุณพงศ์ธร นิยมศรี  ก. 9415
3.  คุณพระพร กตัญญูทวีทิพย์  ก.12024
4.  คุณพิชาพัทธ์ คล่องแคล่ว  ก.12947
5. คุณนิรมล สาตรา  
6.  คุณธัญกนกภร ดีสูงเนิน  ก.6147
 7.  คุณกวิราช พงษ์โอภาส  34614
 8.  คุณซารีน่า หมัดเส็น  ก.6536
 9.  คุณกรกวิณท์ อินต๊ะเมา  ก.11400
10.  คุณปัญญนิจ บุตรงาม  ก.13910