รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Thoracic Spine

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Thoracic Spine

ผู้เข้าร่วมอบรมแบบ On-Site

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ใบประกอบวิชาชีพ
1.  คุณอุมากร แซ่ลิ้ม  ก.1687
2.  คุณธนวัฒน์ ยอดถี  ก.13943
3.  คุณมณีรัตน์ กำปา  ก 2197
4.  คุณสริตา อุจะรัตน  ก. 11087
5.  คุณเรืองรักษ์ อัศราช  ก.8481
6.  คุณวิไลพร  ยศทา  ก.9520
7.  คุณชลธิชา ปุราเส  ก.8402
8.  คุณเกวลี ยันตดิลก  ก.11690
9.  คุณสุจิตรา วาสนาเป็นสุข
  ก.2084
10.  คุณธนากร   รามรงค์  ก.10601
11.  คุณสุดารัตน์ บุญพิทักษ์  ก.10933
12.  คุณอรชร บุญลา  ก.4280

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ Online

ลำดับที่  ชื่อ สกุล  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1.  คุณศิรดา บริบูรณ์  ก.10436
2.  คุณพงศ์ธร นิยมศรี  ก. 9415
3.  คุณพระพร กตัญญูทวีทิพย์  ก.12024
4.  คุณธัญกนกภร ดีสูงเนิน  ก.6147
 5.  กมลพร แสงอาทิตย์ชยา  ก.9897
 6.  คุณนิรมล สาตรา