รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Pelvis & SI J

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Manual Therapy for Pelvis & SI J

ผู้เข้าร่วมอบรมแบบ On Site

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1  คุณอุมากร แซ่ลิ้ม  ก.1687
2  คุณณัฐรดี เกตุแก้ว  ก.8236
3  คุณวรัญญ์ภร สารากิจ  ก.3354
4  คุณวุฒิพรหม แสงนิกรเกียรติ  ก.7662
5  คุณสุพาณีย์ ฤทธิอักษร  ก.11699
6  คุณธนวัฒน์ ยอดถี  ก.13943
7  คุณธนียา เสียงเสนาะ  ก.3318
8  คุณมณีรัตน์ กำปา  ก 2197
9  คุณช่อผกา คงกะเรียน  ก. 5778
10.  คุณสริตา อุจะรัตน  ก. 11087
11  คุณช่อแก้ว พร้าใหญ่  ก.3923 
12   คุณอัญชลี วังกระแส   ก. 2095

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ Online

 ลำดับที่  ชื่อ นามสกุล  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
 1A  คุณพงศ์ธร นิยมศรี  ก.9415
 2A  คุณนรนิติ์ นิ่มประสารทรัพย์  ก.10181
 3A  คุณฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ  ก.11254
 4A  คุณดมิสา บัวศรี  ก.10306
 5A  คุณพรไพรินทร์ อินทรสถิตย์  ก.5615
 6A  คุณวรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์  ก.2910
 7A  คุณวรัญญา จเรวณิช   ก.11743
 8A  คุณฐานิสรา โฉมเกิด   ก.1235
 9A คุณเรืองรักษ์ อัศราช ก.8481
10A   คุณนิรมล สาตรา   –