Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการอบรม APBC Technique

1A ข้อตกลงและเงื่อนไขสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

2B นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบที่จะอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้วยตัวเองหลังจากที่ลงทะเบียน ก่อนการชำระเงิน

3B การอบรม APBC Technique ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการยกเลิกของตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก เนื่องจากเหตุการณ์อันไม่คาดฝันต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของ การอบรมAPBC Technique หรือการยกเลิกการอบรมโดย Host เจ้าของประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น
– การปฏิเสธวีซ่า
– แผ่นดินไหว
–  ซึนามิ
– พายุไต้ฝุ่น
– สงคราม
– สงครามประชาชน
– ความไม่มั่นคงทางการเมือง
– โรคติดต่อฉับพลัน
– สูญเสียสมาชิกในครอบครัว
– สมาชิกในครอบครัวป่วย
– การแต่งงาน หรือ วันหยุดกระทันหัน
หมายเหตุ: เนื่องมาจากเหตุการณ์อันไม่คาดฝันดังกล่าวสามารถถือสิทธิ์ของการอบรมได้ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียน

3C ไม่สามารถคืนเงินค่าอบรม และ ค่าตั๋วในกรณีที่ Host ของประเทศนั้นยกเลิกการอบรมก่อนวันเรียน

4D สามารถคืนค่าอบรมได้เต็มจำนวนในกรณีบอกยกเลิกในการอบรมที่จัดขึ้นในประเทศไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
– คอร์ส APBC Technique for Spine บอกยกเลิกก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2565
– 
คอร์ส APBC Technique for Lower Extremity บอกยกเลิกก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2565
ขอสงวนสิทธิ์ใดๆสำหรับคืนค่าลงทะเบียนหากบอกยกเลิกหลังจากวันที่ดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: หากผู้เข้าร่วมอบรม หรือ นักเรียน เข้าเรียนต่ำกว่า 80 % ของชั่วโมงการเรียน การอบรม Technique ขออนุญาตไม่ให้สิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำการทดสอบหากผ่านการทดสอบจะสามารถพิจารณาให้ในประกาศนียบัตรได้ หรือ เข้าร่วมชั่วโมงการเรียนที่ขาดภายใน 1 ปี หากเกินกว่านั้นต้องลงทะเบียนมาเรียนใหม่

Terms and Conditions

APBC technique/Goodrum English Osteopathic School can change terms and conditions or updates to website daily.

All changes will be posted on my Facebook.

Terms and Conditions
1A/ Terms and conditions APBC technique/Goodrum seminars English Osteopathic School can change terms and conditions or updates to website daily.

2B/ Student responsibility to read terms and conditions once registered prior to payment

3B/ Refunds of seminar fee flight tickets, accommodation can’t be returned because of ‘unforeseen circumstances by the students, outside the control of English osteopathic School & APBC technique, or cancelled by host in the foreign country.
For example:
• Cancellation of students plane by themselves, or your own illness or family illness.
• Visa refusal
• Earthquakes
• Tsunami
• Typhoons
• Wars
• Civil wars
• Political instability or coup
• Sudden local or global pestilence
• Sudden family illness.
• Sudden family death.
• Surprise weddings or holidays.
Note any seminar fee paid, even if something is out of the English Osteopathic School’s Goodrum Seminars control or students life. You will still have your course held for a maximum of 12 months in any country.

3C/No refunds for seminar or flights or accommodation if host or student cancels seminar or flights themselves prior to course course date.

4D/ If a student or group cancels and gives a full 3 months notice of cancelling the seminar a full refund will be given. Processing time of full refund can take up to 3 months once student has submitted by written notice by letter and FAX. not email or social media

5D/ Robbie Goodrum, APBC Advanced Postural Biomechanical Correction ( APBC Technique) is a copyright & trademark from 2016.

6D/No student or host can use our logos or name advanced Postural Biomechanical Correction APBC technique on their letter headings or business unless agreed by Robbie Goodrum.

7D/ Students must pass the Diplomate exams and study 2 years part time and take the test in the UK or THAILAND to be a Diplomate and fully qualified APBC practitioner.

8D/ Goodrum has the right to cancel the seminar with 30 days notice and refund all courses fees without being liable for accommodation or flights paid. (So far this has never happened in 27 years)

9D/ All discounted seminars the ‘full course fee’ must be paid in full 3 months prior to the course event starting.

10 E/ Terms and conditions of study APBC Advanced Postural Biomechanical Correction with English Osteopathic School

• Good news

11F/ By mid-late 2020 a online on demand digital video series for APBC level 1, level 2 & level 3 + Diplomate online study for 2 year Diplomate in APBC technique will be available via stem alliance india.

12G/ Our APBC text book will be uploaded digitally for participants by late 2020 to download.

13F/ We only have insurance for positioning of patients and mock-thrusts, not actual HVT real manipulation. Students manipulate each other at their own risk)

14 G/ If you HVT a patient lying down, the patient must agree and you must be confident and a APBC teacher must be present to double check ligament instability, point of contact and vector.

15 H/ If something goes wrong then the responsibility is on yourself as the operator, not English Osteopathic School /Goodrum Seminars or APBC technique. (Very unlikely in our gentle APBC method)

16 I/ Videoing and photographs are not allowed in the seminar room. ‘APBC technique’ is a copyright and trademarked technique like ‘Apple’ brand or ‘Nike’ Robbie’s worked for 27 years to develop his method like mulligan or Maitland did.

17 J/ videoing is allowed if prior arrangements have been agreed with the international or domestic hosts at the seminar in a pre arranged contract.

18 K/ Previous attendees say our technique is “100 years ahead of chiropractic and osteopathy” Any copying or distribution of APBC videos will infringe copyright laws in 168 countries including India, asia & South America and a lawyer will be activated in your city.

19 L/ Just be patient and you’ll get your copy of the on demand video series online for your personal use only. Fees will apply for this service.

20 M/ The name Robbie Goodrum, APBC technique and Advanced Postural Biomechanical Correction is copyright and trademark, including our logo.

20MM/ You can only use these techniques taught in your ‘own personal clinic only, not a university setting or teaching Robbie’s techniques ‘under another name’. All Robbie’s techniques are 100% unique.

21 N/ You can’t advertise your APBC certified until you’ve passed APBC practitioner Diplomate exams. until you’ve passed APBC exams in Thailand or UK. Then you’ll get the Diplomate in Advanced Postural Biomechanical Correction APBC Technique & be certified.

22 O/ You can only put you’ve studied APBC technique with Robbie Goodrum on our CV, or social medial as a post grad attendance course. Not a qualified APBC practitioner or CERTIFIED until passed the DIPLOMATE exams.

23 P/ If you wish to teach APBC technique you must pass 2 year Diplomate program & then teacher exams with an internship program of 3 months. (Working directly with us – all must be approved via APBC local organizers in your country.

24Q/ The APBC course manual is for your own personal use and can’t be copied or distributed. Again this will infringe plagiarism and copyright trademark laws in 168 countries including India asia and South America.

25 R/ Advanced Postural Biomechanical Correction technique is 100% Robbie’s Original method and not a mixture of chiropractic and osteopathy.

26 S/ APBC technique is 100% unique in philosophy technique and rehabilitation and nutrition science 🔬

27 S/ videoing in the room is not allowed unless Robbie agrees with host prior to arrival.

Theses are terms and conditions updated in 2022

Robbie Goodrum